Pemastian Kualiti Vs Kawalan Kualiti..QA vs QC..

First of all, Im so sorry sebab tak dapat retrieved semula source info yang saya dapat di bawah ni. Kredit dan terima kasih kepada penulis asal entry ini. Terima kasih atas info2 ini.Beberapa tokoh mendefinisikan Quality, iaitu:


- Juran: fitness to use, padanan penggunaan produk

- Crosby: conformance to requirement, sesuai dengan yang dikehendaki

- Deming: kesesuaian dengan market demand

- Feigenbaum: total customer satisfaction

- Garvin & Davis: suatu keadaan yang dinamik yang berkaitan dengan produk, manusia, proses, environment yang memenuhi atau melebihi harapan customer.

Banyak syarikat yang memakai Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC) dalam satu Divisyen, jadi QA itu ya QC. Quality Assurance dianggap Quality Control, walaupun mungkin kalau dari pengertian mungkin berbeza, tapi dalam faktanya QA adalah QC, jadi jarang ada Divisyen Quality Assurance dipisah dengan Divisyen Quality Control, kerana sebenarnya acuan keduanya pada kualiti mutu, termasuk reliabilitinya.

Walaupun sasaran sama tentang kualiti tetapi QA dan QC adalah dua pekerjaan bidang yang berbeza, di mana QA itu adalah prosedur untuk pencapaian kualiti. Misalnya Quality plan beserta dokumen pendukungnya. Dan QC adalah aktivitinya (pelaksanaan dari prosedur tsb) yang dibuktikan dengan record-record.

* Quality control (lihat section 3.2.10); part of quality management focused on fulfilling quality requirements* Quality assurance (lihat section 3.2.11); part of quality management focused on providing confidence that quality requirements will be fulfilledJadi kalau cuba diterjemahkan, secara ringkas QC memberi tumpuan pada memenuhi keperluan kualiti (produk / service) sedangkan QA tertumpu pada pemberian jaminan / keyakinan bahawa keperluan kualiti akan dapat dipenuhi. Atau dengan kata lain, QA membuat sistem pemastian kualiti sedangkan QC memastikan output dari sistem itu memang benar-benar memenuhi keperluan kualitiKalau dari definisi ini, aktiviti-aktiviti pemeriksaan dan uji (in-coming, in-process, outgoing) akan masuk kategori QC, sedangkan hal-hal seperti perancangan kualiti, pensijilan ISO, audit sistem pengurusan, dsb tentu masuk kategori QA.

Beberapa syarikat, saat ini tidak lagi membezakan antara QA dan QC di dalam operasi quality management-nya. Cukup disebut jabatan Quality, di dalamnya ada kegiatan merancang jaminan bahawa keperluan kualiti akan dipenuhi dan sekaligus bagaimana memenuhi keperluan kualiti tersebut.

QA = Quality Assurance, to lead and operated by assure of an organization successfully, it is necessary to direct and control it in a systematic and transparent manner. Maksudnya adalah meyakinkan / memastikan secara berkualiti dengan suatu sistematik kerja dan keterbukaan untuk kejayaan suatu pekerjaan secara keseluruhan organisasi di setiap lini dengan melalui sistem control.

QC = Quality Control, to take control of quality by procedural and applicable reference that implemented direct to process system in good and full fill of minimum requirement as finally results. Maksudnya adalah kawalan kualiti dengan prosedur kerja berdasarkan rujukan yang dapat diterapkan dan dilaksanakan langsung di proses kerja tersebut untuk memenuhi keperluan minimum sebagai hasil akhir pekerjaan.

Hubungan pendeknya adalah bahawa QA yang meyakinkan / memastikan QC.

QC adalah sistem kawalan yang terintregrasi didalam proses, dia berfungsi mencegah terjadinya defect / non corformity output, salah satu cara yang sudah kita kenal antara lain right from begining atau benar sejak awal. kaedah ini terbukti mampu mengeliminir non corformity (percanggahan) pada output dengan pencegahan.

Sedangkan QA lebih tinggi letaknya dalam struktur organisasi, dia memberi terhadap arahan yang keputusan akhirnya adalah layak atau tidaknya produk dikeluarkan. Proses ini tentunya melibatkan proses-proses lain seperti pengeluaran, inventory, maintenance. QA lebih menjaga corporate image dengan mencegah defect ke pelanggan. parameter hanyalah hitam-putih dengan nilai yang telah dirumuskan dalam fungsi yang kita sebut berkualiti.

QC sering membuat suatu organisasi menjadi menggelembung dan gemuk, jika kita tidak memahami konsep produktiviti. kerana man power planning-nya akan menggelembung atas nama azas independent, sebenarnya orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut itulah fungsi QC. orang Jepun sangat paham akan hal ini dan melahirkan suatu model management yang disebut TQC dengan produknya yang kita kenal sebagai GKM (Gugus Kendali Mutu). kesedaran mereka untuk memperbaiki aktiviti yang tidak perlu dan melicinkan langkah proses diluar jam dan lokasi kerja (walaupun sambil minum di kedai minuman atau makanan). Sesungguhnya proses PDCA sedang berjalan melalui perbincangan non formal.

Ini bukan perkara yang mudah sebab "Management is no Sains"
Contohnya: Total Quality Management berasal dari Mike Robson, seorang Inggeris, berdasarkan prinsip bahawa setiap pekerja secara individu mempunyai tanggungjawab terhadap kualiti pekerjaannya dan pemikiran ini dibangunkan juga kepada para pembekal supaya syarikat dapat menghasilkan barang dan atau jasa yang berkualiti.

Prinsip ini dikembangkan dari Total Quality Circle yang berasal dari Jepun, di mana para pekerja berkumpul dalam kumpulan kawalan mutu untuk membincangkan dan menyelesaikan masalah dan apa yang boleh dilakukan untuk penambahbaikan dan peningkatan kualiti. Hingga "poke yoke" dari Shigeo Shingo yang menjadi asas pembangunan SIX SIGMA.

Secara fungsi QC merupakan orang operasi yang langsung melakukan aktiviti checking atau pemeriksaan terhadap produk, kalau di lini pengeluaran biasanya ada seoarang yang berfungsi sebagai pengawal kualiti produk seperti persampelan dan aktiviti lain.

Sedangkan untuk QA, dia lebih berperanan sebagai analyst untuk memperbaiki kualiti produk, dan datanya boleh diperolehi dari data persampelan orang QC atau feedback dari dalaman syarikat ataupun adanya quality complain dari luar syarikat iaitu customer. Dan QA biasanya juga berperanan sebagai pensijilan dari produk tersebut.

Jadi intinya QC adalah seorang executor / operator dan QA adalah conceptor.

QA: Penjamin Mutu ...
QC: Pengendali Mutu ...

Kembali ke perbezaan QC dan QA. Quality control (kawalan kualiti) adalah kegiatan untuk memantau, menilai dan membuat susulan agar keperluan kualiti yang ditetapkan tercapai (Product, process, service, inspection, testing, persampelan, measurement dan calibration).

Sedangkan Quality Assurance (jaminan kualiti) adalah semua tindakan terancang, sistematik dan ditunjukkan untuk meyakinkan pelanggan bahawa keperluan yang ditetapkan "akan dijamin" tercapai. Salah satu elemen dari QA adalah QC. Elemen yang lain iaitu: Planning, organization for quality, Established Procedure, Supplier Selection, Corrective Action, Document control, training, Audit dan Management ulasan.

QA (Quality Assurance): tugasnya memahami specification customer dan standard yang berkaitan dengan produk, kemudian membuat / menentukan cara inspectionnya (berupa prosedur) dan mendokumentasi hasil inspectionnya (manufacturing data report). QA lebih banyak paper work, umumnya mempunyai skill inspection yang baik dan skill menulis procedure dan familiar dengan engineering & industrial standards.

QC (Quality Control): tugasnya melakukan inspection berdasarkan prosedur yang dibuat dan disahkan oleh QA. QC lebih banyak melakukan inspection pada process manufacturing dan membuat laporan.

Dalam syarikat besar, biasanya QA dan QC dipisah dan mempunyai pimpinan masing-masing. Sedang dalam syarikat menengah / kecil kebanyakan digabung.

QA ada di dalam suatu syarikat yg sudah establish / mempunyai pensijilan ISO. Dan ruang lingkupnya lebih besar dalam memastikan kualiti produk dan juga berhak mereview suatu standart / kaedah analisa demi menjaminan kualiti. Sedangkan QC ruang lingkupnya hanya pengawal tidak seperti QA.

Jika terdapat QA pd suatu syarikat, maka boleh dipastikan terdapat QC di dalamnya.
Comments